Privacyverklaring


Wij verkrijgen en verwerken persoonsgegevens via de website van Zonder is Gezonder. Hierop is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet geeft algemene regels waar wij ons aan te houden hebben bij de verwerking van uw gegevens.

Definitie persoonsgegeven

Onder een persoonsgegeven valt ieder gegeven dat (direct of indirect) herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, adres, telefoonnummer maar ook een e-mailadres.

Omgang met uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. In die gevallen is dat noodzakelijk voor de goede vervulling van onze publiekrechtelijke taak. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, behalve als dat is aangegeven. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en overige uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wbp).

Recht op kennisneming en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot kennisneming doen.

Ook heeft u het recht om een verzoek tot correctie in te dienen via zonderisgezonder@gmail.com als uw persoonsgegevens:

  1. Feitelijk onjuist zijn;
  2. Onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of
  3. Op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Meer informatie

U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar zonderisgezonder@gmail.com.